fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového portálu www.fivelements.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na webstránke internetového portálu www.fivelements.sk (ďalej iba „elektronický obchod“), ktorý prevádzkuje Ing. Beáta Marhefka Puškášová, s miestom podnikania Sputniková 1469/11, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 53 678 133, registrovaná Okresný úradom Košice, č. živnostenského registra: 820-93801, email: joga@fivelements.sk (ďalej len „predávajúci“), ako aj pre prípadné objednávky kupujúceho urobené poštou alebo telefonicky.
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, kupujúceho (spotrebiteľa alebo podnikateľa) a predávajúceho (dodávateľa tovarov a služieb), ktoré uzatvoria kúpnu zmluvu na tovar alebo zmluvu o poskytnutí služby (kúpna zmluva a zmluva o poskytnutí služby ďalej spoločne aj ako len „zmluva“).
3. Spotrebiteľom je len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Podnikateľom sa rozumie najmä osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
4. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov a služieb, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu objednávať tovary a služby.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylné od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania zmluvy cez elektronický obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi ním a predávajúcim.
6. Dohľad nad predajom tovarov a služieb na diaľku a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim vykonáva :

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

II.
Informácie o tovare, službe a cene

1. Informácie o tovaroch a službách uvedené v elektronickom obchode sú čerpané z informačnej databázy predávajúceho a verejne prístupných zdrojov ostatných výrobcov ponúkaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že obrázky zobrazené pri tovaroch a službách sú len ilustračné.
2. Kúpna cena za tovar alebo cena za poskytnutie služby je uvedená výlučne za konkrétny tovar alebo službu.
3. Všetky prípadné akciové ceny tovarov a služieb uverejnených v elektronickom obchode platia iba do tam uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare alebo službe nie je uvedené inak.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru alebo služby uvedenú v ponuke predávajúceho. Zmena ceny tovaru alebo služby sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru alebo služby uvedená predávajúcim v potvrdení objednávky. Iba ak je táto kúpna cena vyššia ako kúpna cena uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom „Potvrdenie objednávky“ sa považuje za návrh predávajúceho uzatvoriť zmluvu s vyššou cenou, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail), aby došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy. To neplatí ak je kupujúcim spotrebiteľ. Pre spotrebiteľa je rozhodujúca cena tovaru alebo služby, ktorá je uvedená na webovom sídla predávajúceho v objednávkovom procese pred odoslaním objednávky, teda pred stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“.
5. Prípadné zľavy z ceny tovaru alebo služby poskytnutej predávajúcim kupujúcemu sa nedajú vzájomne kombinovať.

III.
Uzatvorenie zmluvy

1. Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v elektronickom obchode predávajúceho, alebo prijatá predávajúcim telefonicky alebo poštou sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 102/2014 Z. z.“).
2. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané Potvrdenie objednávky.
3. Zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu (objednávky) na uzavretie zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie doručenie elektronickej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky“ na e-mailovú adresu kupujúceho.
4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru alebo služby, údaje o kúpnej cene tovaru alebo služby, dodacej lehote, miesto dodania tovaru alebo služby, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.
5. Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky kupujúceho, okrem prípadu, ak sa predávajúci a kupujúci dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami. Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude kupujúcemu vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho e-mailom najneskôr pred expedíciou zakúpeného tovaru alebo pred poskytnutím služby. V opačnom prípade sa bude mať za to, že obsah zmluvy je daný záväznou akceptáciou objednávky.

IV.
Odstúpenie od zmluvy

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odstúpenie od zmluvy a všetky veci s tým spojené sa v plnom rozsahu spravujú ustanoveniami § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z.
2. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
3. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
6. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa v plnom rozsahu spravuje § 8 zákona číslo 102/2014 Z. z. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
7. Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:
a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla predávajúceho alebo
b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok, a to joga@fivelements.sk.
8. Povinnosti predávajúceho a spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú § 9 a 10 zákona číslo 102/2014 Z. z.
9. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
10. Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a spotrebiteľ všetky vzájomne prijaté plnenia. Spotrebiteľ spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar, pri ktorom odstupuje od zmluvy, vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave, v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).
11. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
12. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu.
13. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi tovar poistiť v súvislosti s jeho vrátením. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. Predávajúci kúpnu cenu za tovar vráti spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
14. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu týchto obchodných podmienok a nachádza sa aj na webstránke elektronického obchodu.
15. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
16. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj:
a) ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
b) ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar alebo tovar pripravený na osobný odber.
17. Predávajúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení :
a) doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla) kupujúceho alebo
b) elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.
18. Body 1. až 14. tohto článku obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijú sa v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok. Kupujúci podnikateľ je tak oprávnený odstúpiť od zmluvy len v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

V.
Platobné podmienky

1. Cenu za tovaru alebo služby, prípadne cenu za dopravu (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.
2. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady celkovej ceny:
a) bezhotovostným prevodom, alebo vkladom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, alebo
b) prostredníctvom platobnej brány pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby.
3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu tovaru alebo cenu služby bezhotovostným prevodom, za deň úhrady kúpnej ceny tovaru alebo ceny služby sa považuje deň, keď bola celá kúpna cena tovaru alebo cena služby pripísaná na účet predávajúceho.
4. Ak kupujúci, pri zvolení si spôsobu úhrady celkovej ceny tovaru pred prevzatím tovaru, alebo úhrady celkovej ceny služby pred jej poskytnutím, neuhradí celkovú cenu do 7 dní od potvrdenia objednávky, nie je predávajúci povinný kupujúcemu tovar vydať alebo poskytnúť službu a týmto konaním sa predávajúci nedostane do omeškania s dodaním tovaru alebo poskytnutím služby. Navyše ide o dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho v zmysle bodu 16 čl. IV. obchodných podmienok.

VI.
Podmienky dodania tovaru alebo poskytnutia služby

1. Informácia o orientačnej dostupnosti tovaru alebo služby je uvedená v elektronickom obchode pri každom jednotlivom tovare alebo službe. Informácia o aktuálnej obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre predávajúceho záväzná je kupujúcemu zaslaná v potvrdení objednávky, ktorú kupujúci obdŕžal emailom. V prípade ak objednaný tovar nie je skladom, tak predávajúci informuje kupujúceho o aktuálnej obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre predávajúceho záväzná. Informácia o voľných kapacitách pre poskytnutie služieb predávajúceho je uvedená pri jednotlivých službách, ktoré sa nachádzajú v elektronickom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade ak si kupujúci objedná u predávajúceho službu, ktorej kapacita je pre daný termín plne obsadená zaslať kupujúcemu správu obsahujúcu informáciu, že na kupujúcim určený termín poskytnutia služby sa už nie je možné prihlásiť a tým sa objednávka kupujúceho ruší.
2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak sa predávajúci a kupujúci v zmluve o poskytnutí služby nedohodli inak, tak predávajúci je povinný dodať kupujúcemu službu v termíne, ktorý si kupujúci u predávajúceho objednal. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať službu v lehote podľa druhej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal službu v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť kupujúcemu náhradný termín poskytnutia služby, ak v termíne určenom kupujúcim podľa predchádzajúcej vety nie je možné službu dodatočne poskytnúť.
3. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia tovaru, ktoré zabezpečuje alebo sprostredkúva predávajúci:
a) osobný odber na adrese predávajúceho Sputniková 1469/11, 040 12 Košice-Nad jazerom, alebo
b) dodanie prostredníctvom zvoleného prepravcu
a. Slovenská pošta – cena od 2,99 €
4. Pri výbere osobného odberu bude tovar pre kupujúceho uložený na odbernom mieste po dobu 7 kalendárnych dní odo dňa, keď bolo kupujúcemu oznámené, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Pokiaľ tovar v tejto lehote kupujúci neprevezme, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
5. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru, ak s tým kupujúci súhlasí.
6. Miesto dodania tovaru alebo miesto poskytnutia služby je miesto dohodnuté v zmluve.
7. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
8. Ak predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade týmto článkom obchodných podmienok, je kupujúci povinný všetok tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru.
9. Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:
a) informovať o tejto skutočnosti predávajúceho,
b) dohodnúť s predávajúcim náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.
10. Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
11. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
b) tovar nie je kompletný alebo,
c) tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu.
Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať predávajúceho o tejto skutočnosti elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.
12. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúcim. Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca.
13. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom prepravcu alebo kupujúci neprevezme tovar uložený na odbernom mieste (pri osobnom odbere), má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s doručovaním tovaru).
14. Predávajúci bezodkladne po odoslaní tovaru kupujúcemu alebo po osobnom prevzatí tovaru zašle kupujúcemu faktúru (daňový doklad) v elektronickej forme e-mailom.
15. V prípade ak kupujúci nevyužije poskytnutie služby v termíne, ktorý si u predávajúceho objednal, a predávajúci bol pripravený na poskytnutie služby pre kupujúceho, tak kupujúci nemá právo na vrátenie už zaplatenej ceny služby, ak nie je v článku VII týchto obchodných podmienok uvedené inak.

VII.
Osobitné ustanovenia o odstúpení od zmluvy o poskytnutí služby

1. Predávajúci môže pred začatím poskytovania služieb odstúpiť od zmluvy bez povinnosti nahradiť škodu spôsobenú týmto odstúpením kupujúcemu, výlučne ak nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti brániace predávajúcemu riadne plniť zmluvu o poskytnutí služby.
2. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím poskytovania služieb odstúpiť od zmluvy o poskytnutí za primerané odstupné. Pri odstúpení od zmluvy o poskytnutí služby je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu odstupné vo výške, ktorá je určená pre každú jednotlivú službu osobitne.
3. V prípade ak poskytovaná služba v popise informácii neobsahuje osobitné storno podmienky podľa predchádzajúceho bodu, tak pri odstúpení od zmluvy o poskytnutí služby je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu odstupné vo výške:
a. 0 % z ceny pri odstúpení viac ako 60 dní pred objednaným termínom poskytovania služby
a. 30 % z ceny pri odstúpení 30 – 59 dní pred objednaným termínom poskytovania služby
b. 50 % z ceny pri odstúpení 7 – 30 dní pred objednaným termínom poskytovania služby
c. 100 % z ceny pri odstúpení 7 a menej dní pred objednaným termínom poskytovania služby
Výška dohodnutého odstupného zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o poskytnutí služby pred začatím čerpania služby, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služby a predpokladaný príjem z náhradného predaja služby.
4. Kupujúci výslovne súhlasí v prípade odstúpenia od zmluvy o poskytnutí služby podľa tohto článku obchodných podmienok so započítaním pohľadávky predávajúceho na odstupnom voči kupujúcemu s pohľadávkou kupujúceho voči predávajúcemu na vrátenie zaplatených platieb kupujúcim na základe zmluvy o poskytnutí služby alebo v súvislosti s ňou.
5. Pri odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijal na základe zmluvy o poskytnutí služby alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy alebo odstúpenia predávajúceho od zmluvy, v prípade podľa bodu 2 a 3 tohto článku obchodných podmienok budú vrátené platby znížené o odstupné.
6. Ak kupujúci z akéhokoľvek dôvodu nezačne čerpať riadne zabezpečené služby, alebo ak ich na základe vlastného rozhodnutia vyčerpá len čiastočne, nemá nárok na finančnú náhradu.
7. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak k úplnému poskytnutiu služby došlo ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

VIII.
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

IX.
Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 24 mesiacov, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list.
2. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený, a prípadné vady bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.
3. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci najmä:
a) stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru/poškodený obal,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru,
e) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
4. Spotrebiteľ si môže uplatniť reklamáciu poštou, a to zaslaním reklamovaného tovaru na adresu sídla predávajúceho.
5. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu je zároveň povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie :
a) ihneď,
b) v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
c) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví :
a) ihneď,
b) v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;
c) vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
6. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.
7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
9. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
10. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, a nedôjde k inej dohode bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci vadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu,
b) predávajúci vadný tovar vymení za nový.
11. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu:
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.
12. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim.
13. Reklamácie sa vybavujú výhradne na adrese sídla predávajúceho.
14. Reklamácia musí byť podaná písomne (pošta, kuriér), emailom alebo online (vyplnením a odoslaním Reklamačného formuláru). Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie sa odporúča, aby kupujúci zaslal fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru spolu s uplatnením reklamácie, ak je to potrebné vzhľadom na vadu.
15. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.
16. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
17. Náklady spojené s reklamačným konaním:
a) v prípade oprávnenej reklamácie tovaru nesie všetky náklady s tým spojené predávajúci,
b) v prípade neoprávnenej reklamácie tovaru je predávajúci oprávnený požadovať náhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s ňou v súlade s platnými právnymi predpismi.
18. Na darčeky k tovaru nemožno uplatniť reklamáciu.
19. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka prepravcu. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
20. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi prepravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
21. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
23. Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
24. Body 1., 4.-11., 17. 21. – 23. tohto článku obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, t.j. nepoužijú sa v prípade, ak je kupujúcim podnikateľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, je oprávnený uplatniť nároky z vád tovaru, avšak pri nárokoch kupujúceho z vád tovaru sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka SR o kúpnej zmluve.

X.
Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho (a to najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. číslo, email), resp. jeho zamestnancov, či iných osôb nim poverených na konanie v súvislosti s kúpnou zmluvou, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu otázok kupujúceho súvisiacich s predmetom kúpy a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne je ich spracúvanie v oprávnenom záujme predávajúceho. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné riadne plniť kúpnu zmluvu. Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu potrebnú k riadnemu plneniu zmluvy, ako aj do uplynutia príslušných lehôt na uplatnenie si jednotlivých právnych nárokov, avšak max. 3 roky od splnenia predmetu záväzkového vzťahu
2. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť svoj súhlas so zasielaním informácií o novinkách, udalostiach a špeciálnych ponukách predávajúceho. Zaškrtnutím tohto políčka tak kupujúci ako dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno a) GDPR svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov, na zasielanie informácií o novinkách, udalostiach a špeciálnych ponukách predávajúceho (marketingových ponúk) prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas udeľuje kupujúci slobodne a dobrovoľne predávajúcemu na dobu 5 rokov.
3. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od predávajúceho, zaslaním emailu predávajúcemu, alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu predávajúceho.
5. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov, splnení účelu alebo uplynutí doby nevyhnutnej na spracúvanie osobných údajov, alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
6. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), resp. v zákone č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, má kupujúci ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR.
7. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu predávajúceho, ma právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie a predávajúci nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažuje nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
8. Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj ďalším subjektom, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané, a to najmä dopravca, poskytovateľ marketingových služieb, poskytovateľ ubytovacích služieb, poskytovateľ IT služieb.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
2. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.
3. Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ, tak na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.
5. Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť alebo vymáhateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné od ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.
6. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 19.3.2021 a rušia predchádzajúce znenia obchodných podmienok.

Príloha – Formulár na odstúpenie od zmluvy – spotrebiteľ

 

uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice, čísla, PSČ a názvu obce/mesta), email, telefóne číslo

 

………………………….

………………………….

………………………….

 

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:  
vypíšte zoznam tovaru alebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený 

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky

Dátum prijatia tovaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

Dôvod odstúpenia od zmluvy:  nie je povinnosťou spotrebiteľa ho uvádzať, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám môžete pomôcť k zlepšeniu našich služieb

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankové spojenie: názov banky

 

Dátum: doplňte dátum

 

S pozdravom

 

                                                                                                                      Váš podpis

                                                                                         (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Príloha – Reklamačný formulár – spotrebiteľ

 

uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (vrátane ulice, čísla, PSČ a názvu obce/mesta), email, telefóne číslo

 

………………………….

………………………….

………………………….

 

 

Vec: Reklamácia tovaru

 

Reklamovaný tovar:

vypíšte konkrétnu špecifikáciu reklamovaného tovaru,  číslo objednávky alebo číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený

Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky

Dátum prijatia tovaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený

Dôvod reklamácie – popis vád tovaru:  pri reklamácii vád tovaru je nutné uviesť  podrobný popis vád tovaru, aby predávajúci mohol posúdiť reklamáciu (v čom spočíva vada, ako sa prejavuje, od kedy sa vada prejavuje a pod…)

Označte Vami navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľom:

výmena tovaru, vrátenie peňazí, zľava z kúpnej ceny, iné: ………………………………..

Spotrebiteľ síce berie na vedomie, že ak mu to zákon neukladá, navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie predávajúci nemusí akceptovať, je však pre vybavenie reklamácie k spokojnosti zákazníka vhodné uviesť Váš návrh.

V prípade vybavenia reklamácie vrátením peňazí žiadam vrátiť peniaze na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankové spojenie: názov banky

 

Dátum: doplňte dátum

 

S pozdravom

 

Váš podpis

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)