fbpx

Ochrana osobných údajov

 

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ing. Beáta Marhefka Puškášová, spracováva osobné údaje podľa právnych predpisov, ktorých účinnosť nadobúda platnosť 25.5.2018, t.j. podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

Ing. Beáta Marhefka Puškášová, vlastník stránka www.fivelements.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

V tomto dokumente zhrňujem dôležité informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré mi v súvislosti s mojou činnosťou poskytnete. Poučenie je súčasťou smerníc o ochrane osobných údajov, tie sú záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti a jej partnerov. Pojednávajú o účele osobných údajov a presne stanovujú spôsoby, ako majú byť osobné údaje našich zákazníkov a partnerov chránené.

Prevádzkovateľ:  Ing. Beáta Marhefka Puškášová, Sputniková 11, 040 12 Košice-Nad Jazerom, IČO: 53678133

Zodpovedná osoba z hľadiska ochrany osobných údajov:

Ing. Beáta Marhefka Puškášová, mail: obchod@fivelements.sk, tel.: +421 950 402 744

Rozsah spracovania osobných údajov:


Ing. Beáta Marhefka Puškášová. spracováva osobné údaje poskytnuté návštevníkom stránky prostredníctvom formulára registrácie, elektronickou alebo písomnou cestou, prípadne inou cestou, napríklad telefonicky. Akt registrácie prebieha na webovej stránke spoločnosti www.fivelements.sk, telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

Spracovávané osobné údaje môžu zahrňovať najmä:


• Osobné údaje bežné: meno, priezvisko, emailová adresa a pokiaľ sú návštevníkom poskytnuté, taktiež akademický titul, adresa bydliska, telefónne číslo. V súvislosti s elektronickým prístupom k webovej stránke www.fivelements.sk  sú spracované aj IP adresy, súbory cookies a prípadne device identifikátor zariadenia zákazníka (pre prípadnú zmenu rozlíšenia grafiky stránok a pre väčší komfort zákazníka).

 • Osobné údaje citlivé, resp. zvláštnej kategórie (čl. 9 Nariadenia) Ing. Beáta Marhefka Puškášová nevyžaduje, nespracúva a ani neuchováva.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie:


Osobné údaje návštevníkov sú spracované za účelom zaistenia ich riadnej účasti v systéme tak, aby bolo možné poskytnúť návštevníkovi všetky dojednané služby, bonusy a výhody, t.j. dodanie online služieb, poskytnutie online magazínu, informácie o novinkách atď.

Informácie sú využívané najmä pri komunikácii so zákazníkom:

 • Pre dodanie online produktov na vyžiadanie návštevníkov
 • Pre vnútornú komunikáciu so zákazníkom – zasielanie noviniek a informácií
 • V súvislosti s plnením právnych povinností, ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EU, alebo
 • pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov Ing. Beáty Marhefka Puškášovej, alebo pre účely oprávnených záujmov spoločnosti, alebo iných osôb (podľa Nariadenia);

Zdroje osobných údajov:

Spracovávané osobné údaje sú získavané od návštevníkov, a to najmä v súvislosti s registráciou na stránkach www.fivelements.sk.


Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov:

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a návštevník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne.

Súhlas je možné odvolať telefonicky, písomným oznámením zaslaným na adresu prevádzkovateľa webovej stránky alebo na emailovú adresu obchod@fivelements.sk.

Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené prevádzkovateľovi, môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. najmä pri plnení svojich právnych povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

Subjekty spracovávajúce osobné údaje:

Osobné údaje spracováva zodpovedná osoba Ing. Beáta Marhefka Puškášová, a to v písomnej a elektronickej forme.

Osobné údaje môžu pre prevádzkovateľa takto spracovávať tiež ďalšie subjekty v postavení tzv. spracovateľov, s ktorými prevádzkovateľ uzavrie zmluvu o spracovaní osobných údajov. Ide výhradne o spoločnosti, ktoré sa priamo podieľajú na systéme fungovania webovej stránky www.fivelements.sk, ako firmy vytvárajúce Informačné systémy, a pod. Všetci partneri sú zmluvne viazaní ochranou údajov a úplným zákazom iného nakladania s osobnými údajmi než pre prevádzkovateľa Ing. Beáty Marhefka Puškášovej.

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám:

Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napr. orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.)

So zvláštnym predchádzajúcim súhlasom zákazníka môžu byť osobné údaje sprístupnené aj ďalším osobám, prípadne verejnosti v súvislosti s verejnou prezentáciou a marketingovou činnosťou prevádzkovateľa.

Obdobie, pre ktoré sú osobné údaje spracovávané a uchovávané:

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na celé obdobie účasti návštevníka v Informačnom Systéme prevádzkovateľa Ing. Beáta Marhefka Puškášová . Obdobie, pre ktoré je súhlas udelený, končí taktiež odvolaním súhlasu.

Potom, čo bude účasť návštevníka v systéme ukončená, uchováva prevádzkovateľ osobné údaje len po dobu nevyhnutnú pre dodržanie legislatívy SR (zákony o účtovníctve a daniach).

Osobné údaje spracovávame a uchovávame

 • v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z registrácie na stránkach www.fivelements.sk
 • Súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania
 • Recenzia 6 rokov
 • Komunikácia 2 roky
 • Súťaže 1 rok

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Práva dotknutých osôb:

V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje, preukázala svoju totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané a dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracovania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracovanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona.

Ďalšie informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

Ing. Beáta Marhefka Puškášová sa snaží vychádzať čo najviac v ústrety zákazníkom pri naplňovaní práv uvedených nižšie, ale aj ostatných Nariadeniach EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

 • Právo na informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia.
 • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje , ktoré sa jej týkajú a spoločnosť je povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odoslať.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov v spoločnosti.
 • Právo namietať spracovanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 odst. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Ing. Beáta Marhefka Puškášová nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Ing. Beáta Marhefka Puškášová ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude spracúvať
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Cookies

Naše webové stránky www.fivelements.sk používajú tzv. Cookies. Cookies používame k tomu, aby sme vám zobrazili relevantnú, užívateľsky prívetivú a efektívnu ponuku. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači / zariadení a používajú sa vo vašom prehliadači. Cookies nepoškodí vaše zariadenie a neobsahujú žiadny vírus. Ako užívateľ obvykle môžete cookies vo svojom počítači zakázať. Pokiaľ cookies vo svojom prehliadači zakážete, nebude možné použivať všetky funkcie nášho webu www.fivelements.sk správne.

Súbory cookies využívame napr. na:

 • zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
 • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

Share This