fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Obecné ustanovenia

 Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.fivelements.sk. Bližšie informácie môžete získať na adrese joga@fivelement.sk.

 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.fivelements.sk.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Ing. Beáta Marhefka Puškášová, Sputniková 11, 04012 Košice – Nad Jazerom,  IČO: 53678133. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom.

 Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie materiálov alebo kurzov na stránkach www.fivelements.sk tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou programov, materiálov alebo služieb súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z týchto zdrojov, a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a nie sú zodpovednosťou autora. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tematike.

 

2. Objednávka 

 Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.fivelements.sk/vop a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 9 týchto Obchodných podmienok.

 

3. Cena produktov, pokuty, faktúry

 V zhrnutí prihlášky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.fivelements.sk.

 Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru alebo služby.

 Ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Forma platby

 Platba za objednané služby je jednorazová, to znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára.

5. Spôsob platby

 Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Pay Solutions, a.s., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Pay Solutions, a.s.

 Možnosti platieb:

  1. a) Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
  2. b) Bankovým prevodom

6. Zabezpečenie

 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

7. Garancia

 Za svoje produkty a služby Ing. Beáta Marhefka Puškášová ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Pokiaľ by ste do 14 dní od zaplatenia usúdili, že tento program nie je pre Vás, vrátime vám peniaze naspäť.

8. Odstúpenie od zmluvy

 Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od vstúpenia do plateného kurzu, a to elektronickou formou na tento email: joga@fivelements.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Pod odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu.

9. Zodpovednosť za obsah webu

 Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

10. Ochrana osobných údajov

 Ing. Beáta Marhefka Puškášová sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v prihláške do kurzu, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

 Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy, ktorú spravuje Ing. Beáta Marhefka Puškášová, Sputniková 11, 04012 Košice – Nad Jazerom,  IČO: 53678133, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona, a to na dobu do odvolania súhlasu.

 Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

 Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

 

11. Záverečné ustanovenia

 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.3.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Share This